Warunki gwarancji
 1. Firma BP Komputery zobowiązuje się usuwać bezpłatnie wady ujawnione w okresie trwania niniejszej umowy.
 2. Podstawą realizacji gwarancji jest karta gwarancyjna.
 3. Termin wykonania naprawy wynosi do 30 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z karta gwarancyjną i dokładnym opisem usterki.
 5. Błędny opis usterki może spowodować naliczenie opłat za testowanie komputera według cennika usług serwisowych.
 6. Uszkodzenie plomby lub numerów seryjnych powoduje utratę gwarancji.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, konserwacji, przepięć elektrycznych oraz uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń powstałych z winy użytkownika.
 8. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania umowy serwisowej w przypadku samowolnych napraw i przeróbek oraz w przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 9. Usterki logiczne sprzętu komputerowego spowodowane przez użytkownika (skasowanie tablicy partycji,setup-u,systemu itp.) wynikające z niewłaściwej eksploatacji sprzętu nie podlegają naprawie gwarancyjnej i są rozliczane na zasadzie usługi dla klienta według cennika usług serwisowych.
 10. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu objętego gwarancją na nowy w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ustalonym terminie.
 11. Czynności takie jak: kontrola sprawności, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników itp. nie są objęte niniejszą umową i będą wykonywane odpłatnie według cennika usług serwisowych.
 12. Zmiana konfiguracji sprzętu w okresie gwarancji może być dokonana tylko przez firmę udzielającą gwarancji na zasadzie usługi dla klienta.
 13. Gwarant nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów. Wadliwe działanie programów w przypadku nieprawidłowego ich zainstalowania, usunięcie wad programowych (np.: poprawienie konfiguracji, usunięcie wirusów) traktowane jest jako usługa instalacji oprogramowania, która nie jest objęta niniejszą gwarancją i jest wykonywana odpłatnie.
 14. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki firmy oraz podpisu sprzedawcy jest nieważna.

Uwaga! Przed oddaniem sprzętu do naprawy należy sporządzić kopię danych zawartych w jego pamięci (np. kopia zapasowa dysku twardego). Za straty poniesione w wyniku utraty informacji zawartych na nośnikach lub braku możliwości korzystania ze sprzętu pozostawionego w serwisie firma BP Komputery nie odpowiada, a klient nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.

Logowanie